Hrubý domáci produkt

Oblasť : Makroekonomické štatistiky

Okruh : Národné účty

Aktualizácia : 21.06.2019

Termín

Hrubý domáci produkt

Oblasť použitia

Národné účty

Definícia

Hrubý domáci produkt vyjadruje novovytvorenú hodnotu v národnom hospodárstve zvýšenú o spotrebu fixného kapitálu za sledované obdobie.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

Euro

Postup výpočtu

Hrubý domáci produkt sa zostavuje tromi metódami:

Výrobnou (produkčnou) metódou ako súčet pridanej hodnoty rôznych inštitucionálnych sektorov alebo rôznych odvetví plus dane a mínus subvencie na produkty (ktoré nie sú alokované na sektory a odvetvia).

Výdavkovou (spotrebnou) metódou ako súčet konečného domáceho použitia výrobkov a služieb (skutočná konečná spotreba a tvorba hrubého kapitálu), plus vývoz mínus dovoz výrobkov a služieb.

Dôchodkovou metódou ako súčet použitia na účte tvorby dôchodkov za celú ekonomiku (odmeny zamestnancov plus dane z produkcie a dovozu mínus subvencie,  hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky za celú ekonomiku).

Právne predpisy

Nariadenie rady (ES) 2223/96 o Európskom systéme národných a regionálnych účtov v Spoločenstve

Väzba na medzinárodné štandardy

Pri zostavovaní HDP sa používajú tieto klasifikácie zosúladené s medzinárodnými klasifikáciami:
- štatistická klasifikácia ekonomických činností (SK NACE Rev. 2),
- štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA 2008),
- klasifikácia stavieb (KS),
- klasifikácia tovarovej štruktúry podľa colného sadzobníka (HS),
- klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK - COFOG).

Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam