Výdavky hradené zdravotnými poisťovňami

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Zdravie

Aktualizácia : 25.06.2013

Termín

Výdavky hradené zdravotnými poisťovňami

Oblasť použitia

Zdravie

Definícia

Výdavky hradené zdravotnými poisťovňami sú úhrady zdravotných poisťovní za zdravotnú starostlivosť poskytnutú ich poistencom v súlade s platným Liečebným poriadkom.

Zdroj

Štatistická ročenka Slovenskej republiky

Merná jednotka

mil. Eur

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam