Kvalita vody vo vodných tokoch

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Kvalita vody vo vodných tokoch

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Kvalita vody vo vodných tokoch je prezentovaná údajmi z  meracích staníc, ktoré sú situované do ústí riek. Hodnotenie kvality povrchových vôd je vykonané v súlade s  Nariadením vlády 269/2010 Z.z., pričom sa sleduje splnenie všeobecných požiadaviek na kvalitu vody. Hodnotené ukazovatele spadajú do nasledujúcich kategórií (podľa prílohy 1 Nariadenia):

- všeobecné ukazovatele (43 ukazovateľov)
- nesyntetické látky (8 ukazovateľov)
- syntetické látky (58 ukazovateľov)
- ukazovatele rádioaktivity (7 ukazovateľov)
- hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele (9 ukazovateľov)

Zdroj

Slovenský hydrometeorologický ústav

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy

Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z.

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam