Investície na ochranu ŽP

Oblasť : Životné prostredie

Okruh : Životné prostredie

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Investície na ochranu ŽP

Oblasť použitia

Životné prostredie

Definícia

Jedná sa o výdavky vynaložené na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (vo všetkých formách obstarania) slúžiaceho na ochranu životného prostredia (ochranu pôdy a podzemných vôd, ochranu ovzdušia, narábanie s odpadmi, narábanie s odpadovými vodami, znižovanie hluku a vibrácií, biodiverzita a ochranu krajiny, ochranu pred žiarením, výskum a vývoj a iné) formou kúpy alebo vytvorením vo vlastnej réžii vrátane technického zhodnotenia.

 

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

Euro

Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam