Dodávky dreva

Oblasť : Odvetvové štatistiky

Okruh : Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

Aktualizácia : 27.06.2014

Termín

Dodávky dreva

Oblasť použitia

Lesné hospodárstvo

Definícia

Zahŕňajú množstvo dreva určeného na predaj pre tuzemských i zahraničných odberateľov a dodaného pre vlastnú spotrebu (dodávky dreva pre vlastné strediská drevárskej výroby), bez ohľadu na miesto dodávky.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

m3 bez kôry

Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z.

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky

Údaje sa získavajú na základe dodacích listov a faktúr za realizované dodávky dreva.

Návrat na zoznam