Čistiarne odpadových vôd

Oblasť : Viacstranné štatistiky

Okruh : Vodné hospodárstvo

Aktualizácia : 12.09.2014

Termín

Čistiarne odpadových vôd

Oblasť použitia

Vodné hospodárstvo

Definícia

Za čistiarne odpadových vôd sa považujú objekty a zariadenia organizácie slúžiace na čistenie odpadových vôd s mechanickým, mechanicko-biologickým a chemickým stupňom čistenia prípadne so stupňom čistenia - mechanicko-biologickým a chemickým s dočisťovaním.. Za čistiarne odpadových vôd sa nepovažujú zariadenia na hrubé predčisťovanie odpadových vôd (česlá, lapače piesku, lapače olejov a pod.), septiky, žumpy a jednoduché zariadenia, ktoré nie sú pravidelne sledované a obsluhované.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

počet

Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 532/2005 Z. z.

Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam