Byty zo zmeny v užívaní stavby

Oblasť : Odvetvové štatistiky

Okruh : Stavebníctvo

Aktualizácia : 03.06.2013

Termín

Byty zo zmeny v užívaní stavby

Oblasť použitia

Stavebníctvo

Definícia

Patria sem byty vzniknuté zmenou v užívaní stavby podľa §85 ods.1 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré vznikli zmenou v užívaní stavby bez stavebných úprav alebo stavebnými úpravami nevyžadujúcimi stavebné povolenie.  Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozlíšení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.  

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka
Postup výpočtu
Právne predpisy
Väzba na medzinárodné štandardy
Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam