Celkové náklady práce

Oblasť : Demografia a sociálne štatistiky

Okruh : Náklady práce

Aktualizácia : 23.10.2013

Termín

Celkové náklady práce

Oblasť použitia

Náklady práce

Definícia

Súhrn nákladov za stanovenú jednotku času, ktoré zamestnávateľ vynakladá v súvislosti so získavaním a výchovou pracovných síl, s odmeňovaním za prácu a so zabezpečením sociálnych potrieb pracovných síl podľa záväzkov, ktoré voči nim prijal. Zahŕňajú v súčte priame náklady práce a nepriame náklady práce znížené o subvencie.

Zdroj

Štatistický úrad SR

Merná jednotka

Euro

Postup výpočtu
Právne predpisy

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Väzba na medzinárodné štandardy

Ukazovateľ nadväzuje na nariadenia platné v členských štátoch Európskej únie:

č. 23/97 o štatistike úrovne a štruktúry nákladov práce,

č. 530/1999 o štrukturálnej štatistike miezd a nákladov práce,

č. 1737/2005 ustanovujúce definíciu a prenos informácií o nákladoch práce,

č. 698/2006 o hodnotení kvality štatistiky nákladov práce.

 

Súvisiace pojmy
Synonymá
Kontext
Ostatné linky
Poznámky
Návrat na zoznam